Aerator

  • Srce kontinuiranog sustava za aeraciju je glava za miješanje
  • Aksijalna glava za miješanje sastoji se od rotora i statora na kojima se nalaze igle koje omogućuju,
    za razliku od ostalih sustava, konstantno miješanje proizvoda. Ovo omogućuje bolju kontrolu temperature i veličine mjehurića.
  • Tekuća i plinovita faza spajaju se na ulazu u glavu za miješanje, te se homogeniziraju točnom kontrolom protoka pod kontroliranim tlakom